Publicerad den

2023 års fjärrvärmepriser

Från och med 1 januari 2023 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 5,5 % utslaget på alla kunder. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp från Göteborg Energi och stigande inflation.

Vi förhandlar varje år fram Partille Energis fjärrvärmepriser inom något som kallas Prisdialogen tillsammans med inbjudna representanter för våra kunder. Prisdialogen för 2023 års fjärrvärmepriser avslutades vid ett möte den 1 september 2022.

Bakgrund till prisjustering
Partille Energi tillämpar en kostnadsbaserad prissättning. Av den totala kostnadsmassan för Partille Energis fjärrvärme utgör energiinköpen ca 65%. Kostnaden för dessa beräknas öka 7-8% för 2023. Inflationstakten låg i april 2022 på 6,4% och har under hösten stigit ytterligare. Drift och underhållskostnader bedöms öka med 6,5% nästa år.
Sammantaget bedöms kostnaderna öka 6,5% för nästa år. Hela kostnadsökningen kommer inte att tas ut år 2023, utan 1% skjuts till 2024. Den genomsnittliga prishöjningen för fjärrvärmen år 2023 blir då 5,5%.

Fördelning
Prisjusteringen kommer i % att fördela sig något olika mellan olika taxor och kundgrupper. Detta då avtalsvillkoren för avtalsformerna Äga+ och Fjärrvärmepaket 4 för privatkunder innehåller klausuler om hur priserna ska förhålla sig till andra avtal. I dessa fall regleras priserna både ur ett kostnadsperspektiv och utifrån avtalade villkor. Privatkunder med tidsbundet energipris berörs inte av prisändringen.
För privatkunder höjs energipriset samt månadsavgiften för de avtal som har en hyreskostnad. Även priset tilläggstjänsten underhållsgaranti justeras.
För företagskunder justeras priserna för effekt och energi. Priset på returtemperatur är däremot oförändrat.

De nya priserna för 2023
Priser för privatkunder
Priser för företagskunder

En trygg uppvärmningsform med många fördelar
Tack till alla er som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 klimatkompenserar vi all fjärrvärme till privatkunder för de koldioxidutsläpp produktionen ändå medför. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Bra Miljöval eller Klimatkompensation för sina leveranser.


Senaste nyheter

Alla nyheter →