Publicerad den

Partille kommun bildar ny bolagskoncern

Organisationsskiss för Partille kommun med den nya bolagskoncernen Parthaella AB.

För bättre ledning och styrning ska Partille kommuns bolag organiseras i en ny bolagskoncern. Ett övergripande koncernbolag, Parthaella AB, ska ansvara för styrningen av Partillebo AB och Partille Energi AB med dotterbolaget Partille Energi Nät AB. Det beslutade kommunfullmäktige i Partille på tisdagen den 6 december.

– Syftet är att uppnå en robust bolagsstruktur och tydligare ägarstyrning. Den nya bolagskoncernen ger oss också bättre möjligheter att jobba på bred front för att nå satta mål, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse. Genom samordning inom viktiga frågor, till exempel hållbart byggande, kan vi uppnå större effekt – och därmed även att hushålla skattemedlen, säger Marith Hesse, ordförande i kommunstyrelsen i Partille.

Tydligare koppling till kommunens styrmodell

I mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att Partille kommuns bolag skulle ses över med avsikten att ta ett samlat grepp kring organisation, ägarstyrning, bolagens uppdrag och den kommunala nyttan.

En utredning genomfördes av managementbolaget Ekan AB över årsskiftet 2021/2022 och utmynnade i kommunfullmäktiges beslut i maj 2022 att bilda en helägd bolagskoncern med ett moderbolag till den 1 januari 2023.

Därefter har förslag till övergripande bolagspolicy, samt bolagsordningar och ägardirektiv tagits fram för de berörda bolagen; Parthaella AB, Partillebo AB, Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

– Målet har varit att få en tydligare gemensam struktur på handlingarna bolagen emellan, ta fram verktyg för uppföljning och utforma målen för bolagens verksamheter med tydligare koppling till Partille kommuns styrmodell, bland annat avseende hållbarhet, säger Marith Hesse.

Parthaella AB – ett bolagsnamn med särprägel

Parallellt togs även namnet på moderbolaget fram.

– Parthaella är den medeltida benämningen på Partille och vars innebörd ska vara ”den kluvna hällen”. Vi föreslår det som bolagsnamn både med tanke på namnets särprägel och dess historiska koppling till kommunen.


Senaste nyheter

Alla nyheter →