Posted on

Störning på vår kundservicetelefon – åtgärdat ca kl 9.00

Vi har för närvarande en störning på vår kundservicetelefon som gör att det inte går att ringa till oss. Felsökning pågår. Mejla gärna in ditt ärende till kundservice@partilleenergi.se så återkommer vi så fort vi kan.

Tack för din förståelse.

Störningen åtgärdad ca kl 9.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Elstöd för företag

Det finns två beslutade elstöd för företag, ett generellt elstöd och ett elstöd för elintensiva företag. Stöden har olika förutsättningar och hanteras av olika myndigheter.

Generellt elstöd till företag

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att betala ut elstöd till företag och juridiska personer med verksamhet. Företagen får ansöka om stödet via en e-tjänst hos Skatteverket. Denna e-tjänst öppnar den 30 maj 2023 och ansökningsperioden löper från 30 maj till 25 september 2023.

Ett stödberättigat företag eller koncern kan få maximalt 20 miljoner kronor. Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Storleken på stödet, upp till maxbeloppet, bestäms av hur stor förbrukningen har varit i uttagspunkten under perioden oktober 2021 till september 2022. Företag i elområde 3, som Partille tillhör, får 50 öre för förbrukad kilowattimme.

De företag som söker stöd får inte ha vissa typer av skulder hos Kronofogden, de måste ha betalat sina skatter och de ska ha deklarerat för att nämna några av de krav som ställs enligt Skatteverket. För att få elstödet ska näringsidkaren eller den juridiska personen ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.

Läs mer hos Svenska kraftnät och hos Skatteverket
Svenska kraftnät
Skatteverket

Särskilt stöd till elintensiva företag

Regeringen fattade den 16 februari beslut om en förordning för stöd till elintensiva företag som trädde i kraft den 6 mars 2023. Stödet hanteras av Energimyndigheten och ansökan är öppen från den 6 mars till den 17 april 2023*.
*Den 5 april beslutade regeringen att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023.

Stödet träffar framför allt de företag som använder mycket el i sin produktion och därför drabbats hårt av höga elpriser. Stödet utgår från den faktiska prisökning företaget fått under oktober–december 2022 i jämförelse med vilket pris man hade i genomsnitt under 2021.

Exempel på företag som kan ansöka om stödet

Företag som är elintensiva enligt definitionen i förordningen ska omfattas. Ett elintensivt företag definieras som ett företag som har 0,015kwh/omsättningskrona.

Utöver det ska företaget dessutom fått minst en och en halv gånger högre elpris under oktober–december 2022 jämfört med snittpriset under 2021. Exempelvis kan det vara gjuterier eller viss kemisk industri, men exakt vilka som kommer kunna ta del av stödet beror på bland annat på vilket elpris man haft under oktober–december 2022.

Det finns ingen avgränsning utifrån geografisk placering i Sverige för stödet.

Läs mer hos Energimyndigheten
Energimyndigheten


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Vi utökar antalet laddstationer för elbilar

Behovet av fler laddplatser för elbilar har ökat mycket snabbt i Partille kommun. För att möta efterfrågan bygger Partille Energi och Partillebo gemensamt inom kort ytterligare sex nya publika laddstationer.

Laddstationerna beräknas bli klara under slutet av 2023. De kommer att byggas i Övre Björndammen, Stärtered, Finngösa, Vallhamra och på två platser i Öjersjö.

Laddstationerna delfinansieras med stöd av Naturvårdsverket via Klimatklivet samt EU-medel genom NextGenerationEU. Partillebo har beviljats 1,5 MSEK för projektet.

Logotyper för Klimatklivet och EU

Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Andra elprisstödet till privatkunder

En ny omgång elprisstöd kommer under våren att betalas ut till privatkunder i Sveriges fyra elprisområden. Stödet baseras på kundernas elförbrukning under november och december 2022.

Den här gången får hushåll i hela Sverige stöd eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet för de aktuella månaderna.

I elområde tre, som Partille tillhör, får privatkunder 126 öre per förbrukad och debiterad kWh under november och december 2022. Elprisstödet ges för 80% av elförbrukningen under perioden.

Utbetalningen görs under våren till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022. Även den här gången betalas elprisstödet ut av Försäkringskassan.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Akut avbrott i fjärrvärmeleveransen i Jonsered 14 december

Avbrott fjärrvärme

Partille Energi behövde tyvärr göra en akut avstängning i fjärrvärmenätet i Jonsered under förmiddagen onsdagen den 14 december sedan en tidigare identifierad läcka eskalerat och det fanns risk att personer skulle kunna komma till skada.

Vid lunchtid var värme och varmvatten tillbaka hos berörda kunder.

Onsdagens akuta avstängning och arbete innebär att det tidigare aviserade planerade avbrottet från kl 21 torsdagen den 15 december till kl 07 fredagen den 16 december ställs in.

Vi beklagar om det akuta avbrottet medförde olägenheter men hoppas på förståelse för att arbetet behövde göras.

Med vänliga hälsningar
Kundservice på Partille Energi


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

2023 års fjärrvärmepriser

Från och med 1 januari 2023 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 5,5 % utslaget på alla kunder. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp från Göteborg Energi och stigande inflation.

Vi förhandlar varje år fram Partille Energis fjärrvärmepriser inom något som kallas Prisdialogen tillsammans med inbjudna representanter för våra kunder. Prisdialogen för 2023 års fjärrvärmepriser avslutades vid ett möte den 1 september 2022.

Bakgrund till prisjustering
Partille Energi tillämpar en kostnadsbaserad prissättning. Av den totala kostnadsmassan för Partille Energis fjärrvärme utgör energiinköpen ca 65%. Kostnaden för dessa beräknas öka 7-8% för 2023. Inflationstakten låg i april 2022 på 6,4% och har under hösten stigit ytterligare. Drift och underhållskostnader bedöms öka med 6,5% nästa år.
Sammantaget bedöms kostnaderna öka 6,5% för nästa år. Hela kostnadsökningen kommer inte att tas ut år 2023, utan 1% skjuts till 2024. Den genomsnittliga prishöjningen för fjärrvärmen år 2023 blir då 5,5%.

Fördelning
Prisjusteringen kommer i % att fördela sig något olika mellan olika taxor och kundgrupper. Detta då avtalsvillkoren för avtalsformerna Äga+ och Fjärrvärmepaket 4 för privatkunder innehåller klausuler om hur priserna ska förhålla sig till andra avtal. I dessa fall regleras priserna både ur ett kostnadsperspektiv och utifrån avtalade villkor. Privatkunder med tidsbundet energipris berörs inte av prisändringen.
För privatkunder höjs energipriset samt månadsavgiften för de avtal som har en hyreskostnad. Även priset tilläggstjänsten underhållsgaranti justeras.
För företagskunder justeras priserna för effekt och energi. Priset på returtemperatur är däremot oförändrat.

De nya priserna för 2023
Priser för privatkunder
Priser för företagskunder

En trygg uppvärmningsform med många fördelar
Tack till alla er som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 klimatkompenserar vi all fjärrvärme till privatkunder för de koldioxidutsläpp produktionen ändå medför. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Bra Miljöval eller Klimatkompensation för sina leveranser.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Föredrag om energieffektivisering den 10 oktober

Den 10-16 oktober arrangerar Partille kommun Hållbarhetsveckan med en mängd olika aktiviteter.

Har du frågor om till exempel energieffektivisering, uppvärmning eller solpaneler? Välkommen till Partille kommunhus på måndagskvällen den 10 oktober! Kommunens energi- och klimatrådgivning bjuder in till en kortare föreläsning, svarar på frågor samt delar med sig av sina tips.

Fokus för kvällen är hur du som villaägare, bostadsrättsförening eller företag kan göra för att minska både er energiförbrukning och miljöpåverkan.

När: Måndag 10 oktober 

Kl. 18.00–18.45: Näringsliv och bostadsrättsföreningar 

Kl. 19.00–20.00: Villaägare 

Var: Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34 

Medverkande: Partille kommun, Energi- och klimatrådgivning Göteborg

Aktiviteter och event under resten av veckan

Veckan bjuder på en blandning av aktiviteter i samarbete med både lokala föreningar och näringsliv kopplat till en hållbar samhällsutveckling. Hela programmet hittar du här.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Elpriskompensation för mars

elpriskompensationen

I maj beslutade regeringen att betala kompensation för höga elpriser även för mars månad. Partille Energi gör också kompensationen för mars som ett avdrag på elnätsfakturan med start i augusti.

Ersättningen betalas denna gång för de delar av Sverige där elhandelspriserna ökade som mest under våren. Både förbrukningar och ersättningsbelopp för mars skiljer sig åt från den första ersättningsperioden från december 2021 – februari 2022. I tabellen ser du vilka förbrukningar som ger kompensation och vilka belopp som är beslutade.

Förbrukning kWh / månStöd (kr)
400 – 699100
700 – 999200
1000 – 1199300
1200 – 1399400
1400 – 1599500
1600 – 1699600
1700 – 1799700
1800 – 1899800
1900 – 1999900
2000 och över1000

Partille Energi gör också kompensationen för mars som ett avdrag på elnätsfakturan. Har du tillgodo kvar från den tidigare ersättningsperioden kommer det att fortsätta att dras av tillsammans med det nya beloppet tills du har fått alla dina pengar.

Om du flyttar
Om du har ett tillgodo för elpriskompensation, men flyttar till annan adress innan det hinner regleras på elnätsfakturorna är det viktigt att du kontaktar vår kundtjänst. Vi hjälper då till så att elpriskompensationen blir utbetald i sin helhet.

Mer information
Läs gärna mer om elpriskompensationen på regeringen.se (länk)
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Förslagen till VD i Partillebo
och Partille Energi klara

Mats-Nilsson-och-Mikael-Jednell

Den 30 maj ska styrelsen i Partillebo AB fatta beslut om att utse ny VD för Partillebo. Samtidigt fattar styrelsen också beslut om ny VD för de båda energibolagen, Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.
Förslagen från presidiet är att utse Mats Nilsson till VD för Partillebo AB och Mikael Jednell till VD för energibolagen.

Mats Nilsson VD för Partillebo AB

Mats Nilsson arbetar idag som HR-chef i Partille kommun och har en bakgrund från bland annat Sahlgrenska och SKF.

Mikael Jednell

Mikael Jednell, som nu är tillförordnad VD för energibolagen, har lång erfarenhet från energibranschen

Efter en gedigen rekryteringsprocess är vi väldigt glada att föreslå Mats Nilsson som ny VD i Partillebo. Vi är övertygade om att Mats, med sin bakgrund i kommunen och sina goda ledaregenskaper, kommer vara en stor tillgång för fastighetsbolaget. Det känns också mycket bra att kunna föreslå Mikael Jednell som VD i energibolagen, vars verksamhet han i sin roll som vice VD och tillförordnad VD lett och utvecklat på ett mycket bra sätt de senaste åren, säger Otto Natt och Dag, ordförande i Partillebo AB och Partille Energi AB.

De kommunala bolagen har en viktig roll i Partilles utveckling och vi har en vision att skapa en känsla av ”kommunfamilj”. Vi ser att Mats med sin erfarenhet från och kontaktnät i kommunen kommer kunna vara en viktig länk mellan Partillebo och kommunorganisationen framöver, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande samt styrelseledamot i Partillebo AB.

Om koncernen

Partillebo AB är verksamma inom fastighets- och energibranschen och ägs till 100% av Partille kommun. Bolaget äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostäder och lokaler i Partille.
I Partille Energi AB bedrivs fjärrvärmeverksamhet och det helägda dotterföretaget Partille Energi Nät AB ansvarar för elnätet i kommunen.

Frågor besvaras av
Otto Natt och Dag, ordförande Partillebo AB och Partille Energi AB
Mobil: 0706-777 021, epost: otto.nattochdag@partille.seSenaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Flygtermografering över Partille
helgen 11-13 mars

Under helgen 11-13 mars kommer Partille Energi att göra flygningar nattetid och fotografera fjärrvärmenätet i Partille för att hitta läckor och andra ställen där vi har energiförluster i nätet.

Flygtermografering innebär att man fotograferar fjärrvärmenätet med en värmekamera från luften. Ett flygplan som är utrustat med en känslig och högupplöst värmekamera flyger fram och tillbaka och registrerar värmekamerabilder på marken.

Flygplanet som används är ett mindre plan som kommer att flyga på ca 800 meters höjd. Det som är ovanligt är att det kommer att flyga fram och tillbaka över samma område flera gånger. Flygningarna behöver också göras på natten.

Vi hoppas att flygningarna inte kommer att upplevas som störande och att de inte skapar onödig oro. Syftet med flygningarna är att vi ska få bra underlag för att snabbt och effektivt kunna åtgärda läckor och energiförluster i nätet.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Kompensation för höga elhandelspriser

Partille Energi - elpriskompensationen

Riksdagen har beslutat om en kompensation till hushåll för de höga elhandelspriserna hösten och vintern 2021/2022. Kompensationen kan bli 100 kr – 2 000 kr per månad beroende på hushållets förbrukning i december, januari och februari.

Stödet kommer att betalas ut från oss som elnätsbolag. Partille Energi Nät AB har som målsättning att börja betala ut ersättningen via avdrag på elnätsfakturan från och med maj. Du som kund behöver inte ansöka hos oss om att få stöd. Det kommer att gå automatiskt.

Kompensationen ska betalas ut via oss som elnätsbolag och ersättningen ska baseras på hushållets elförbrukning under december, januari och februari.

Den högsta nivån på ersättningen är 2000 kr per hushåll och månad vid en elförbrukning som är högre än 2000 kWh. Ett hushåll kan alltså kompenseras med maximalt 6000 kr. Också hushåll som har en förbrukning under 2000 kWh kan få ersättning. Stödet betalas ut från en trappmodell där lägsta nivån ger 100 kr per månad eller maximalt 300 kr för en förbrukning i spannet 700-899 kWh.

När kommer pengarna och hur går utbetalningen till

Riksdagen fattade beslut om stödet i slutet av februari. Kammarkollegiet betalar ut medlen till oss för fortsatt vidareutbetalning till er kunder. Vår målsättning är att börja betala ut den beslutade kompensationen för perioden december-februari som ett avdrag på elnätsfakturan från och med maj månad.

Utbetalningen kommer att ske automatiskt från oss. Du behöver alltså inte ansöka om att få pengarna.

Om du vill veta mer

Mer information kan du hitta under ”Vanliga frågor”.

Frågor och svar om elpriskompensationen finns också på regeringen.se

Så här ser den beslutade ersättningstrappan för december-februari ut:

Förbrukning (kWh)Stöd per månad (kr)
700 – 899100
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
Över 20002000

Nyheten uppdaterad 2022-04-08.


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

Nya elnätspriser och ändrad energiskatt från 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 justerar vi elnätspriserna i Partille. Samma datum ändras också energiskatten på el.

Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna med i genomsnitt 3,9 % jämfört med 2021 års priser. I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Höjningen motiveras av att Partille växer och att vi i takt med det bygger ut, förstärker och underhåller elnätet så att det motsvarar de ökade behoven. För nästa år gör också Vattenfall en höjning på 16 % av taxan för regionnätet som påverkar Partille Energi Nät AB.

Det finns en uttalad målsättning att Partille Energi Nät AB som lokalt och kommunalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Partille. Tack vare långsiktigt kloka investeringar kommer vi även nästa år att ha bland de lägsta elnätstaxorna i Sverige samtidigt som vi har hög leveranssäkerhet.

Regeringen beslutade den 18 november 2021 om en indexuppräkning av energiskatten på el med 0,4 öre/kWh för nästa år. Det innebär att den nya skattesatsen från årsskiftet är 36,00 öre/kWh exklusive moms. Inklusive moms blir den nya skatten 45,00 öre/kWh.

Mer information om de nya priserna hittar du i länkarna här nedanför.

Elnätspriser 2022 för privatkunder

Elnätspriser 2022 för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →
Posted on

2022 års fjärrvärmepriser

Partille Energi fjärrvärmepriser 2022

För 2022 kommer Partille Energi att höja priset för fjärrvärme med i genomsnitt 1,5 % utslaget på alla kunder. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för våra fjärrvärmeinköp från Göteborg Energi.

Vi gör prisjusteringen utifrån den prisändringsmodell som vi tillsammans mer er kunder valt inom Prisdialogen för fjärrvärme.

För privatkunder höjs energipriset samt månadsavgiften för underhållsgaranti för dem som tecknat separat avtal om det. Privatkunder med tidsbundet energipris berörs inte av prisändringen.

För företagskunder justeras priserna för effekt och energi. Priset på returtemperatur är däremot oförändrat.

Tack till alla er som väljer fjärrvärme. Fjärrvärme har låg påverkan på miljön och klimatet eftersom den till största delen produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Sedan den 1 januari 2020 klimatkompenserar vi all fjärrvärme till privatkunder för de koldioxidutsläpp produktionen ändå medför. Företagskunder kan för en låg kostnad välja till Bra Miljöval eller Klimatkompensation för sina leveranser.

Priser för privatkunder

Priser för företagskunder


Senaste nyheter

Alla nyheter →