Inspektion av panna, fjärrvärmeanläggning

Fjärrvärme för företag

Fjärrvärme har en mycket hög driftsäkerhet och slitaget på ledningarna under mark är litet. Blir det avbrott kan reservanläggningar kopplas in. Ofta hinner inte temperaturen att sjunka i fastigheten förrän fjärrvärmen är tillbaka. För den som är fastighetsägare är fjärrvärme ett smidigt och pålitligt system med låg miljöpåverkan.

Fjärrvärmepriser och avtal

2024 års priser

Energiförbrukning

SäsongEnergiprisMånader
Vinter595 kr/MWh Januari, februari, mars, december
Vår/höst411 kr/MWh April, oktober, november
Sommar115 kr/MWh Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt

Prisgrundade medeleffekt (P3 dygn)Pris fast del (C1)Pris rörlig del (C2)
0-50 kW 4 130 kr/år 1 049 kr/kW
51-100 kW 10 900 kr/år 959 kr/kW
101-250 kW 15 200 kr/år 923 kr/kW
251-500 kW 25 550 kr/år 881 kr/kW
501-1 000 kW 109 600 kr/år 707 kr/kW
1 001-2 500 kW 151 500 kr/år 672 kr/kW
2 500 kW 258 250 kr/år 624 kr/kW

Returtemperatur

Rabatt eller avgift för varje grad som skiljer upp eller ner på returtemperaturen i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet.

GraderPris /rabatt
Returtemperatur (effektivitet) oktober-april7 kr/MWh, °C
Returtemperatur (effektivitet) maj-september0 kr/MWh, °C

Markvärme och byggvärme

Markvärme910  kr/MWh
Byggvärme838 kr/MWh

Miljötillval

Bra miljöval25 kr/MWh
Klimatkompenserad fjärrvärme7 kr/MWh

Förklaring till fjärrvärmetaxans olika delar

Energiförbrukningen

Energiförbrukningen visar hur mycket värme verksamheten använder och det bestämmer hur mycket värme som behövs produceras. Energipriset är uppdelat på tre säsonger eftersom kostnaderna för att producera fjärrvärmen är olika över året. Under sommaren är finns det mycket spillvärme tillgänglig och priset är då lägre. Under vintern är det totala värmebehovet större samtidigt som det är brist på spillvärme. Priset är då högre än de andra säsongerna. Energidelen utgör ca 65 % av er totala fjärrvärmekostnad.

Effektdelen

Effektdelen visar på vilket sätt värmen används, det vill säga hur jämnt effektuttaget är. Effektuttaget bestämmer vilken produktionsberedskap som behövs. Effektavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baserar sig på genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden. Effektdelen utgör ca 35 % av er totala fjärrvärmekostnad. Ett jämnt uttag kostar mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer.

Effektiviteten (returtemperatur)

Effektiviteten visar hur väl anläggningen tillgodogör sig den värme som går in till fastigheten och påverkar hur mycket vatten som behövs skickas runt i systemet, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. Anläggningens returtemperatur jämförs varje månad under perioden oktober-april med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift på 7 kr/MWh, °C. Om ni får en rabatt betyder det att er returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Returtemperaturkomponenten påverkar det totala priset med ca +/- 5 %.

Hur produceras vår fjärrvärme?

Partille Energi köper all fjärrvärme från Göteborg Energi. Ca 70 % av Göteborg Energis fjärrvärmeproduktion kommer från återvunnen energi som industriell spillvärme och avfallsförbränning. Ca 20 % kommer från förnybara bränslen som biobränsle och resterande 10 % produceras med hjälp av naturgas.

Björndammens panncentral är den enda produktionsanläggningen för fjärrvärme i Partille kommun. Den sköts av Göteborg Energi och används vid enstaka tillfällen när det är riktigt kallt, om det uppstår fel i nätet eller på någon annan produktionsanläggning.

Specialavtal

Fjärrvärme kan ha fler användningsområden än de man man som fastighetsägare eller byggbolag först kanske tänker på. Förutom vårt baserbjudande har vi också specialavtalen markvärme och byggvärme.

Markvärme

Den som har fjärrvärme kan även använda den till att hålla markområdet snö- och halkfria under vintern t ex vid entréer, torg eller gator. Markvärme med fjärrvärme är ett resurseffektivt och bekvämt uppvärmningsalternativ. Det ger dessutom lägre uppvärmningskostnader i jämförelse med många andra alternativ. Man betalar endast för den energi som används och inte för eventuella effekttoppar. Då markvärme drivs av fjärrvärme är även leveranssäkerheten mycket hög, men vid speciella tillfällen när efterfrågan av fjärrvärme är hög kan vi som leverantör prioritera ned markvärmeleveransen till förmån för andra kunder.

Pris markvärme 2024
Priset för markvärme är 910  kr/MWh.

Byggvärme

För den som är i behov av värme under nybyggnation, ombyggnation eller renovering erbjuder vi på Partille Energi en produkt som vi kallar byggvärme.
Byggvärme erbjuds endast under byggperioden och därefter tecknas ett ordinarie leveransavtal för fjärrvärme.

Pris byggvärme 2024
För byggvärmen betalar man endast ett rörligt energipris som för 2024 är 838 kr/MWh.

Hur vi sätter våra fjärrvärmepriser

Vi är måna om att ni som företagskund känner er trygga med hur vi sätter priserna på fjärrvärme. En öppen och regelbunden dialog om fjärrvärmepriset tillsammans med våra kunder tror vi är en väg till förtroende och förståelse både för oss som energiföretag och för vår prissättning. Målet är fjärrvärmepriser som båda parter upplever är rimliga och som är konkurrenskraftiga jämfört med andra uppvärmningsalternativ.

Lokal prisdialog och opartisk granskning

Sedan 2015 är Partille Energi därför medlem i Prisdialogen för fjärrvärme. Den har funnits sedan 2013 och syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden samt att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Bakom initiativet står Energiföretagen Sverige, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Läs mer om Prisdialogen på prisdialogen.se

Processen för prissättning startar med en lokal dialog mellan er kunder och oss som fjärrvärmeföretag vid protokollförda samrådsmöten. Därefter skickar vi in protokoll och prisändringsmodell för granskning av Prisdialogens kansli och beslut om medlemskap i Prisdialogens styrelse. Vid beslut om medlemskap för det kommande året godkänns även prisändringsmodellen och föreslagen prisförändring.

De senaste årens protokoll och prisändringsmodell

För att du ska få en bra bild av Prisdialogen redovisar vi här de senaste årens dokument som legat till grund för Partille Energis godkända medlemskap i Prisdialogen. I protokollen hittar du även vilka som varit inbjudna till samrådsmötena samt vilka de deltagande representanterna varit. Årtalen i tabellen avser vilket år samråden har hållits.

Vem kan få fjärrvärme hos Partille Energi?

Det är många verksamheter i Partille som redan nu har fjärrvärme och vi vill gärna att det blir fler. Nätet är inte utbyggt i hela kommunen, men den som är intresserad av att ansluta en fastighet till fjärrvärme kan kontrollera om det finns fjärrvärme i området genom att kontakta vår kundservice.

Offert för nyanslutning?

Den som är intresserad av fjärrvärme för en ny fastighet eller vill byta uppvärmningsform i ett befintligt hus kan skicka in en intresseanmälan så hjälper vi till med att se över möjligheterna.
De avtalsvillkor som gäller för fjärrvärmeleverans till företagskunder finns under Dokument och blanketter

Miljövärden och miljötillval

Fjärrvärme är en viktig del i det totala energisystemet. Med fjärrvärme för uppvärmning kan el och eleffekt frigöras för att i stället till exempel användas för elbilsladdning, som i sin tur ersätter fossila bränslen.

Som kund kan du välja att stärka ditt företags miljöprofil ytterligare genom att välja miljö­tillval för din fjärrvärme.

Miljövärden 2023

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt en metod som tagits fram i Värmemarknadskommittén. Kommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät
  • Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

Länk till miljövärdesredovisning

Miljövärden för levererad fjärrvärme 2023

Miljövärden för levererad fjärrvärme 2023

Ursprung för utsläpp av växthusgaser 2022.
Beräknade enligt överenskommelse i Värmemarknadskommittén.

För detaljerad info se:
Miljövärden för levererad fjärrvärme 2023.pdf

Miljövärden för levererad fjärrvärme 2023

Miljövärden för fjärrvärme märkt Bra Miljöval 2023

Miljövärden för Bra Miljöval 2023

Ursprung för utsläpp av växthusgaser 2023.
Beräknade enligt överenskommelse i Värmemarknadskommittén.

För detaljerad info se:
Miljövärden för fjärrvärme Märkt Bra Miljöval 2023.pdf

Miljövärden för  fjärrvärme märkt Bra Miljöval 2023

Valfritt – Klimatkompenserad fjärrvärme

Med alternativet Klimatkompenserad fjärrvärme stärks företagets miljöprofil och det är en miljöansträngning som minskar företagets utsläpp av koldioxid. Klimatkompensation innebär att vi kompenserar företagets koldioxidutsläpp för fjärrvärmen som används genom att se till att en motsvarande minskning av utsläppen sker någon annanstans i världen. Alla utsläppsrätter har granskats och godkänts av EU- och FN-regler.

Utsläppsrättigheter

Vi har valt att implementera klimatkompensation genom handel med utsläppsrätter i systemet CER (Certified Emission Reductions), som är certifierade utsläppsminskningar från CDM-projekt i utvecklingsländer.

Reduktionsenheterna är godkända i enlighet med FN- och EU-regler. Utsläppsrättigheterna annulleras årligen på ett konto för annullering hos Energimyndigheten.

Vad kostar det?

Priset för klimatkompenserad fjärrvärme är 7 kr/MWh som ett tillägg till det vanliga fjärrvärmepriset. Kontakta oss på kundtjänst för mer information om klimatkompenserad fjärrvärme.

Valfritt – Fjärrvärme Bra Miljöval

Genom erbjudandet Fjärrvärme markerat med Bra Miljöval, köper du bara fjärrvärme från förnybar energi och kan därmed rapportera en låg klimatpåverkan. För varje såld kilowattimme fördelas pengar också till en fond som finansierar energieffektivitets- och omvandlingsprojekt i syfte att främja ett effektivare värmesystem.

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval märke
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval märke

Fjärrvärme Bra Miljöval är ett oberoende miljömärke som bidrar till en hälsosammare natur och färre farliga ämnen i vardagliga produkter. Miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Naturskyddsföreningens goda miljöval här

Vad kostar det?

Priset för fjärrvärme markerat med Fjärrvärme Bra miljöval är ett tillägg till det vanliga fjärrvärmepriset och är 25 kr/MWh.


Senaste nyheter

Alla nyheter →