Kugghjul till dammluckor, Jonsered.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi inom Partille Energi AB samt Partille Energi Nät AB (nedan kallad Bolaget) behandlar våra kunders personuppgifter.

1. Hos oss är dina personuppgifter trygga

Bolaget har antagit denna Integritetspolicy i syfte att förklara hur vi behandlar personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss i Bolaget uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy. Den omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats. All sådan behandling sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Definitioner och ansvar

2.1 Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även till exempel adress, kundnummer, ärendenummer och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

2.2 Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Följande bolag personuppgiftsansvariga, vart och ett inom sitt verksamhetsområde, för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna integritetspolicy:
 Partille Energi AB, org.nr 556478–1440, Box 55100, 400 53 Göteborg
 Partille Energi Nät AB, org.nr. 556528–5698, Box 55100, 400 53 Göteborg

2.3 Personuppgiftsbiträde
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Det kan t.ex. gälla andra parter på marknaden såsom leverantörer till våra kundhanteringssystem, kreditupplysningsföretag för att verifiera din identitet. I de fall dessa parter inte själva är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, upprättar vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal som bland annat innehåller tillräckliga garantier om att personuppgiftsbiträdet vidtar lämpliga åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen och säkerställer att dina rättigheter skyddas.
Bolaget lämnar alltså endast ut personuppgifter till företag som vi har en affärsrelation med och i den utsträckning det är förenligt med de ändamål vi själva har för behandlingen. För de fall vi anlitar ett personuppgiftsbiträde, säkerställer vi genom personuppgiftsbiträdesavtalet ett skydd för din integritet. I annat fall har du skydd genom att vår avtalspart själv är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

3.1 För dig som ännu inte är kund
Dina personuppgifter lämnar du vanligtvis till oss i samband med att du kontaktar oss och visar intresse för att köpa våra tjänster och produkter eller att du besöker vår hemsida. För sådan behandling har vi antingen fått samtycke från dig eller så finns det en så kallad intresseavvägning, t ex om du är anställd hos någon av våra företagskunder eller när vi samlar in uppgifter från andra källor, t ex från våra samarbetspartners eller andra marknadsföringsnätverk, såsom idrottsföreningar för att marknadsföra våra tjänster.

3.2 För dig som är kund

För att kunna fullgöra avtalet med dig som kund
Baserat på denna lagliga grund behandlar vi personuppgifter du lämnar till oss eller personuppgifter vi samlar in som är en förutsättning för att vi ska kunna leverera och få betalt för våra tjänster enligt avtal. De personuppgifter som vi behandlar är kontaktuppgifter, avtalsuppgifter, fakturor, betalningsstatus och andra abonnemangsuppgifter. Vi samlar dessutom in uppgifter från offentliga adressregister och mätvärden från energianläggningar som ligger till grund för fakturering. Vi inhämtar även uppgifter från vårt koncernbolag Partillebo angående avflyttning, för att kunna följa upp avslutande av abonnemang i samband med flytt.

För att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter
Leva upp till tillämpliga lag- och myndighetskrav såsom t.ex. bokföringslagen.

För att kunna hålla dig informerad och för marknadsföringsändamål
Vi vill hålla dig informerad och uppdaterad om vår verksamhet och produkter och tjänster relaterade ditt avtal med oss. Vi gör detta på den lagliga grunden intresseavvägning. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Även för detta ändamål kan vi komma att samla in uppgifter från andra källor, t.ex. från offentliga register och våra samarbetspartner.

För att ta emot information från dig och tillvarata våra och koncernens intressen
Baserat på intresseavvägning tar vi löpande emot personuppgifter via t.ex. e-post eller telefon. Vidare behandling, där ändamål finns, sker på samma sätt som gäller övriga personuppgifter. Vi kan komma att spela in telefonsamtal med dig i syfte att dokumentera eventuella överenskommelser och i utbildningssyfte. Behandlingen är nödvändig för de berättigade intressena att dels dokumentera avtalsinnehåll och dels att utbilda vår personal och på så sätt förbättra vår kundservice. Behandling sker också för att kunna följa upp kundärenden och vid behov tillvarata våra intressen vid eventuell tvist. Vi delar även uppgifter om dig med andra koncernbolag när vi eller de andra koncernbolagen har ett berättigat intresse av det, se ex. i avsnitt 4. Den rättsliga grunden är i dessa fall också intresseavvägning.

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter mellan Partille Energi Nät AB och Partille Energi AB samt med andra bolag inom Parthaellakoncernen, t.ex. Partillebo AB, i den utsträckning de andra bolagen i koncernen har ett berättigat intresse av att använda uppgifterna i sin verksamhet. Det kan t.ex. handla om att vi delar uppgifter med Partillebo om vem som ansvarar för elnätsabonnemanget, eftersom det är en viktigt uppgift i Partillebos uppföljande verksamhet. Utöver delningen med våra koncernbolag, kommer vi inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda andra parter, såsom t.ex. underleverantörer och personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner (se 2.3).

Våra Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter, t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server, ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

5. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi eller någon av våra personuppgiftsbiträden använder en molntjänst vid behandlingen av uppgifter. Vi kommer då att vidta legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en skyddsnivå i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

6. Vilka rättigheter har du?

6.1 Rätt till tillgång
Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, vilka ändamål vi har med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. I registerutdraget har du även rätt till att få information om varifrån uppgifterna har hämtats (om de inte har samlats in från dig), förekomsten av automatiserade beslutsfattande samt den period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. I samband med registerutdraget får du också information om dina rättigheter.

De uppgifter du begär ut av oss och som vi behandlar om dig är alltid kostnadsfria.

6.2 Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillmötesgå under vissa förutsättningar. Det krävs att behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och därutöver att behandlingen sker automatiskt. Dessutom krävs att en överföring är tekniskt möjlig.

6.3 Rätt att återkalla
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för informationsförmedling genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

6.4 Rätt till begränsning
Du har rätt att vi tillfälligt begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

6.5 Rätt till invändning
Vissa behandlingar/aktiviteter gör vi med stöd av intresseavvägning. Dessa har du alltid rätt att göra invändning mot. Om du invänder mot sådan personuppgiftsbehandling ber vi dig specificera vad du invänder emot.
Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

6.6 Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Om du begär att bli raderad kommer vi ta bort alla uppgifter vi kan ta bort och i övrigt blockera de uppgifter vi för specifikt ändamål är skyldiga att behandla.

6.7 Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv. På din begäran eller på eget initiativ, kommer vi att rätta, avidentifiera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga.

6.8 Rätt att lämna klagomål
Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

7. Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss. För dig som är kund hänvisar vi dig till våra webbplatser och i inloggat läge kan kommunicera med oss på ett tryggt sätt. Övriga personer kontaktar oss enklast på vår e-postadress.

Om du vill lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, som tidigare hette Datainspektionen, på www.imy.se

8. Hur lagras dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålen och vi arbetar löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Om du aldrig blev kund hos oss efter inskickat avtal (t ex om du ångrar ditt avtal) raderar vi dina personuppgifter inom två månader från den dag uppgifterna lämnades till oss. Detsamma gäller om du visade intresse att bli kund men inte blev det.

Efter avslutad kundrelation sparar vi dina personuppgifter i 36 månader (enligt lagen om preskription, dock tio år för företagskunder). Uppgifterna kan dock i många fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål där gällande lag säger att uppgifterna ska sparas i 8 år eller då en pågående utredning eller tvist är öppen. I det senare fallet sparas de i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Kundrelationen är i övrigt att anse som avslutad när sista fakturan betalats till oss.

9. Hur säkerställer vi dina personuppgifter vid marknadsföring?

Vi samlar löpande in och behandlar personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Behandlingen kan vara tillfällig eller sträcka sig över en längre tid beroende på aktivitetens karaktär. Uppgifterna samlas antingen in från dig eller erhålls från tredje part. Gällande fotografier, vilka vi avser att använda i marknadsföringssyfte, inhämtar vi alltid samtycke. Du kan alltid invända mot, eller i de fall behandlingen sker med stöd av samtycke från dig, återkalla lämnat samtycke för vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Personuppgiftsbehandlingen återkallas då omedelbart.

10. Hur arbetar vi med säkerhet?

10.1 Personuppgiftsincident
Vi arbetar ständigt med att se över vår säkerhetshantering avseende personuppgifter så att integritet och sekretess kan garanteras och personuppgiftsincidenter förhindras.

10.2 Dataskyddsombud
Dataskyddsombudets roll ingår att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets arbete (på såväl strategisk som praktisk nivå) för skydd av personuppgifter.

Dataskyddsombud
Namn: Per-Gunnar Asbjörnsen
Mejladress: per-gunnar.asbjornsen@partillebo.se

11. Vad är en cookie och hur används de?

Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på våra hemsidor. Enligt lagen om elektronisk information, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: – att webbplatsen innehåller cookies – vad dessa cookies används till – hur cookies kan undvikas.

Besökaren har alltid möjlighet att säga nej eller ja till cookies i webbläsaren enligt önskemål. Om besökaren avvisar cookies kan vi inte garantera den digitala funktionaliteten i våra tjänster på vår hemsida.

11.1 Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av cookies.

Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Ett annat skäl är att vi vill göra det enkelt för dig när du återbesöker webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på vår webbplats, lagras sessionscookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

11.2 Vad används cookies till?
Cookies används som hjälpmedel till besökaren så att personen enkelt kan nå korrekt information och anpassa sitt besök efter individuella önskemål. Cookies som används på vår webbplats finns alltså enbart till för att förenkla din upplevelse som användare och även för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, något som kan hjälpa oss att inte bara bibehålla, utan också att förbättra den service vi erbjuder våra besökare. Våra cookies används inte för att lagra känslig information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet. Vi använder heller inte att cookies i några andra kommersiella syften.

www.pts.se finns utförlig information om lagen.
För att undvika cookies kan du som användare stänga av dem i inställningarna till din webbläsare.

12. Hur kommer du i kontakt med oss vid frågor?

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på följande e-postadress.

Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB:
kundservice@partilleenergi.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.Senaste nyheter

Alla nyheter →