Kan jag använda en port på elmätaren för att övervaka min elanvändning?

De elmätare som nu finns i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya krav om kundgränssnitt som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Det innebär att man inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port.
Vi jobbar just nu tillsammans med Lerum Energi, som sköter drift och underhåll i våra nät, med att välja ut nästa generations mätare. Byten av alla mätare kommer att planeras in under 2023 och 2024.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan man ha både konsumtion och produktion på samma timme i en solcellsanläggning?

Hos kunder med mikroproduktionsanläggningar är den produktion vi redovisar minskad med hushållets konsumtion. Det är den så kallade överskottselen som levereras ut på nätet via elmätaren.

Eftersom både konsumtionen och produktionen mäts momentant kan det ibland vara så att kunden både köper och säljer el under en och samma timme. Exempelvis kan konsumtionen vara högre än produktionen de första 15 minuterna av en timme. Under de sista 45 minuterna av samma timme kan produktionen vara tillräckligt hög för att då täcka både den egna konsumtionen och ändå leverera ut på nätet.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför skiljer sig timvärdena hos er och hos min elhandlare åt?

Vi redovisar våra timvärden för elnät i det som kallas normaltid året runt. Mätvärdena skickas också till de elhandlare som våra kunder har. Några elhandlare gör under sommarperioden en korrigering för sommartid. Det gör att timvärdena då blir förskjutna en timma mellan oss och den aktuella elhandlaren. Andra elhandlare gör inte så, och där är timvärdena då lika hos oss och elhandlaren under sommarperioden.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Jag kan inte betala min faktura, vad gör jag?

Om du av någon anledning har svårt att betala en faktura för elnät eller fjärrvärme är det viktigt att du kontaktar oss innan fakturan förfaller. Vi kan då hjälpa till med att flytta fram förfallodagen.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vilket kundnummer har jag hos Partille Energi?

Ditt kundnummer finns uppe till höger i sidhuvudet på en faktura från oss. Du kan också hitta det under Mina uppgifter på Mina sidor.

Är du inte kund hos oss sedan tidigare kommer du att få ett nytt kundnummer i samband med att du tecknar ett avtal.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan jag få avbrottsinformation från er?

Ja, du kan få informationen om planerade avbrott från oss via sms.
Det finns också information om avbrott för el och fjärrvärme på https://partilleenergi.se/avbrott


Senaste nyheter

Alla nyheter

Hur vet jag var det finns elledningar och fjärrvärmerör om jag ska gräva på min tomt?

På ledningskollen.se kan du registrera dig genom att fylla i vilket område du undrar över. Efter det gör vår leverantör Geomatikk den utsättningen som du begärt genom kontot du skapat.
Du kan läsa mer här.

Ledningskollen.se


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad är ett anläggnings-id?

Anläggnings-id är en unik kod som hör ihop med din bostad eller lokal. Den består av tre bokstäver och 18 siffror. Anläggnings-id får du av ditt elnätsbolag i samband med att du tecknar ett elnätsavtal. Du behöver uppgifterna när du väljer elhandelsbolag för leverans av elen så elen kommer till rätt uttag.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan jag ändra storlek på min huvudsäkring?

Din huvudsäkring sätter en gräns för hur mycket ström du kan använda samtidigt och fungerar som ett skydd för din anläggning. Du säkra upp eller ner anläggningen med hjälp av en auktoriserad elinstallatör. Det kan vara aktuellt om behoven ändras, till exempel vid en utbyggnad eller renovering.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad kostar det att dra in el när jag ska bygga nytt hus?

Anslutningskostnaderna för att dra in el till ett hus är olika beroende på var huset ligger och vilka behov du har. Vi följer Energimarknadsinspektionens modell för priser vid nyanslutningar. Här kan du läsa mer om priserna:


Ny anslutning privatkund

Ny anslutning företagskund


Senaste nyheter

Alla nyheter

Hur minskar jag min elnätsavgift med effekttariff?

Om du som kund har en effektdel i din elnätsavgift blir du fakturerad för den timmen/de timmar du använder mest el, det vill säga din effekt-topp. Du kan själv påverka hur hög denna topp är. Om du har många apparater som drar el igång samtidigt kommer effekt-toppen bli högre än du istället kan sprida användandet mellan olika timmar.
Den rörliga effektavgiften på din faktura baserar sig på det högsta effektvärdet varje månad.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför är min elräkning högre än min grannes?

Det är många faktorer som styr elförbrukningen.  Temperaturen inomhus, antal personer, som bor i bostaden – som faktiskt bidrar med sin kroppsvärme – bostadens uppvärmning och storlek, nya eller gamla kylskåp och frysar, elektriska apparater och hur mycket man använder dem spelar stor roll. Sedan kan ni ha olika avtalspriser som också gör att kostnaderna blir olika.

Vill du veta mer och få praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma kan du fylla i Energikalkylen på Energimyndighetens hemsida.

Energikalkylen


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad består elnätsavgiften av?

För villor och de flesta företagsabonnemangen i Partille består elnätsavgiften av tre delar;

  • Abonnemang – en fast årlig avgift som betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.
  • Elöverföring – en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.
  • Effekt – en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

Om du bor i en lägenheter i ett flerbostadshus med minst tre lägenheter som är anslutna på en gemensam servisledning och en mätarsäkringen på max 16 A har du ingen effektdel i din elnätsavgift.

För företag med högspänningsabonnemang tillkommer en rörlig avgift för så kallad reaktiv effekt.


Senaste nyheter

Alla nyheter