Vad kan jag göra för att påverka mina elkostnader?

Ett sätt att hålla nere elkostnaderna är att se över din energianvändning och göra vad du kan för att minska den. På partilleenergi.se finns tips och råd för att spara energi. https://partilleenergi.se/2022/07/01/spartips-du-verkligen-har-nytta-av/


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Kan jag förhandla om mitt elnätspris?

Partille Energi Nät AB har monopol på elnätsleveranserna i Partille. Våra priser regleras och övervakas av Energimyndigheten. En av förutsättningarna som vi måste uppfylla är att vi ska behandla alla kunder med samma förutsättningar lika. Som elnätskund kan du alltså inte förhandla dig till ett annat elnätspris än din granne har om ni har samma taxa.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Hur mycket dyrare blir elnätskostnaden efter höjningen?

Prishöjningen är ca 16%. För lägenhet med en årsförbrukning på 2 000 kWh motsvarar höjningen en ökad elnätskostnad med 16 kr/månad. För en villa eller större lägenhet med årsförbrukningen 5 000 kWh ökar kostnaden med 40 kr/månad och för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir den ökade kostnaden ca 160 kr/månad inklusive moms.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

När kommer nästa prishöjning?

Vanligtvis justerar vi våra elnätspriser från och med den 1 januari varje år. Den här gången är prisjusteringen tidigarelagd till den 1 oktober. Vår ambition är inte göra någon ytterligare prisjustering under 2023 men samtidigt är det inget vi säkert kan lova i dagsläget. Eventuella kommande prisändringar beror bland annat på hur samhällssituationen med energipriser och inflation utvecklar sig.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Får ni höja elnätspriserna som ni vill?

Elnätsbolagens priser regleras och övervakas av Energimyndigheten via en så kallad intäktsram. Den syftar till att reglera att elnätsbolagen ska ha en effektiv verksamhet och att nödvändiga investeringar i näten görs samtidigt som priserna mot kund för anslutning och överföring av el är skäliga. De ökade kostnaderna för energiförluster i nätet är sådana som vi får ta ut av kunderna. I jämförelse med många andra elnätsbolag har Partille Energi Nät låga elnätspriser.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför höjer ni elnätspriserna, andra bolag gör ju ingen höjning?

Elnätsbolag kan ha olika strategier för hur de handlar in elen för sina elnätsförluster. Vissa kan ha köpt till fast pris eller med prissäkringar över lång tid och andra kan, som Partille Energi Nät AB, ha köpt till rörligt elhandelspris. Därför kan de höga elhandelspriserna påverka elnätsbolagen olika. Göteborg Energi Nät AB justerade sina elnätspriser i februari i år. Exempel på andra bolag som har justerat sina priser senaste tiden är Härryda Energi, Kungälv Energi, Falkenberg Energi och E.on.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Varför behöver Partille Energi Nät AB höja priserna, det är ju ett nätbolag?

Vid överföringen av el till er kunder uppstår vissa energiförluster i elnätet. En del el omvandlas till exempel till värme i elkablar och transformatorer. Som elnätsbolag behöver vi handla in el för den energin. De mycket höga elhandelspriserna har senaste året medfört avsevärt ökade inköpskostnader för elen till energiförlusterna. Tyvärr verkar elhandelspriserna också ligga kvar på höga nivåer lång tid framöver.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Hur minskar jag min elnätsavgift med effekttariff?

Om du som kund har en effektdel i din elnätsavgift blir du fakturerad för den timmen/de timmar du använder mest el, det vill säga din effekt-topp. Du kan själv påverka hur hög denna topp är. Om du har många apparater som drar el igång samtidigt kommer effekt-toppen bli högre än du istället kan sprida användandet mellan olika timmar.
Den rörliga effektavgiften på din faktura baserar sig på det högsta effektvärdet varje månad.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad består elnätsavgiften av?

För villor och de flesta företagsabonnemangen i Partille består elnätsavgiften av tre delar;

  • Abonnemang – en fast årlig avgift som betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.
  • Elöverföring – en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.
  • Effekt – en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

Om du bor i en lägenheter i ett flerbostadshus med minst tre lägenheter som är anslutna på en gemensam servisledning och en mätarsäkringen på max 16 A har du ingen effektdel i din elnätsavgift.

För företag med högspänningsabonnemang tillkommer en rörlig avgift för så kallad reaktiv effekt.


Senaste nyheter

Alla nyheter →

Vad går elnätsavgiften till?

Elnätsavgiften går bland annat till investeringar och underhåll av elnätet. I Partille kommun har vi exempelvis få sträckor med luftledningar kvar i elnätet. Vi byter successivt ut dem mot ledningar som grävs ner i marken. På det sättet blir elnätet mer robust mot hårt väder och vi får färre avbrott.


Senaste nyheter

Alla nyheter →