Vilket prisområde är det i Partille?

Partille tillhör prisområde 3, vilket innebär att alla privatkunder som har avtal för en elanläggning i Partille kan få ersättning även för mars månad förutsatt att förbrukningen för månaden är minst 400 kWh.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad är ett prisområde?

Sverige är på elhandelssidan indelat i fyra prisområden med olika elhandelspriser för respektive område. Vilket elhandelspris man kan avtala med sin elhandlare om beror på var den anläggning man köper el till finns geografiskt sett


Senaste nyheter

Alla nyheter

Hur mycket kan jag få i elpriskompensation för mars månad?

Elpriskompensation för mars gäller prisområde 3 och 4. Ersättningsnivåerna följer trappan i tabellen nedan.


Senaste nyheter

Alla nyheter

När kommer elpriskompensationen för mars?

Ersättning för mars kommer att hanteras separat och betalas ut vid ett senare tillfälle.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför kan kompensationen skilja sig åt för anläggningar med ungefär samma årsförbrukning?

Alla elnätsbolag betalar ut ersättning enligt den trappa med ersättningsnivåer som beslutats i Riksdagen. Att man kan få olika ersättning för två anläggningar med ungefär lika hög årsförbrukning beror på att antalet använda kilowattimmar för december, januari och februari kan fördela sig olika mellan anläggningarna. En skillnad i förbrukning på 200 kWh per månad kan göra stor skillnad i hur mycket ersättning man får.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad händer om den ersättning jag är berättigad till är större än beloppet på elnätsfakturan?

Om hela ersättningen inte kan regleras på en och samma elnätsfaktura för att det totala ersättningsbeloppet är högre än elnätsfakturans belopp, förs den överskjutande delen över som ett tillgodo till nästa elnätsfaktura. Det kan alltså bli så, att ersättningen sprids ut på flera elnätsfakturor tills dess att hela ersättningsbeloppet är reglerat.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Hur kan jag kontrollera att jag fått rätt ersättning?

Ersättningen baserar sig på hur mycket el du har använt i december, januari och februari. Ersättningen beräknas månadsvis. På Mina sidor hittar du information om hur mycket el du använt varje månad. Förbrukningsstatistik finns även på baksidan av dina elnätsfakturor. Hur mycket ersättningen blir ser du i tabellen nedan.


Senaste nyheter

Alla nyheter

När får jag min ersättning från Partille Energi?

Vår målsättning är att börja betala ut kompensationen för december-februari som avdrag på elnätsfakturorna i maj.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Hur får jag min ersättning från Partille Energi?

Kompensationen görs som avdrag på elnätsfakturan från Partille Energi, med start tidigast i maj.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Vad behöver jag göra för att få mina pengar?

Du behöver inte göra någonting. Är du privatperson och har ett elnätsavtal med Partille Energi kommer ersättningen automatiskt som avdrag på din elnätsfaktura.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Hur lång tid tar det att ladda?

Hur lång tid det tar att ladda beror på var du laddar och bilens kapacitet. Med en laddbox hemma tar det från tre timmar och uppåt att ladda färdigt. Med en snabbladdare kan du på 20–30 minuter ladda för 10 mils körning.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Varför ska man inte ladda elbilen i ett vanligt uttag?

Det går att ladda elbilen från ett vanligt vägguttag eller ett motorvärmaruttag (Schuko) men
det är något som Elsäkerhetsverket avråder från. Vanliga uttag är helt enkelt inte
gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid.
Riskerna är att det blir överbelastning och värmeutveckling som i sin tur kan leda till brand.

Med en laddbox blir det ingen risk för överhettning och om något blir fel avbryts laddningen automatiskt.


Senaste nyheter

Alla nyheter

Kan jag använda en port på elmätaren för att övervaka min elanvändning?

De elmätare som nu finns i Partille Energis nät stödjer tyvärr inte de nya krav om kundgränssnitt som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Det innebär att man inte redan idag kan ansluta utrustning som kräver så kallad HAN-port eller P1-port.
Vi jobbar just nu tillsammans med Lerum Energi, som sköter drift och underhåll i våra nät, med att välja ut nästa generations mätare. Byten av alla mätare kommer att planeras in under 2023 och 2024.


Senaste nyheter

Alla nyheter